منو

مشکل کمبود مسکن و راه های مقابله با آن


کمبود ﻣﺴﻜﻦ و ﻣﺸﻜﻼت آن دﻻﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪد و اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ دارد . ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺣﺘﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮوز اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ و ﻧﻴﺰ در ﺣﻞ آن ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ . از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮدد . ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ رواﺑﻂ ﻓﺮدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺣﺘﻲ رواﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔﻲ راﻣﻴﺎن اﻓﺮاد ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان ﻫﺎي روﺣﻲ، اﺧﻼﻗﻲ و ﺣﺘﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ گردد (گلابچی ، محمود، 1385). بررسی مشکل مسکن در دهه های اخیر و  در کشورهای اروپایی که غالبا زمانی دچار چنین مساله ای بوده اند بیانگیر این واقعیت است که اﻛﺜﺮ اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﺮﻓﺘﻦ روش ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﻧﺪ و ﺑﻌﻀﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﺑﺮ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺬﻛﻮر ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪه اﻧﺪ . ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮه، ﻛﺸﻮرﻫﺎي روﺳﻴﻪ، ﺳﻮﺋﺪ، آﻟﻤﺎن، انگلیس؛ فرانسه و سوئیس بین 20 تا 80 درصد از مساکن مورد نیاز خود را با استفاده از روش های صنعتی بنا نموده اند. تولید فراوان و مداوم محصول، استفاده بهینه از مصالح و منابع، سرعت بخشیدن به تولید در واحد زمان و حذف شرایط و عوامل اتلاف زمان را می توان مهمترین و ساساس تری مزایای استفاده از چنین روشی دانست. ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻓﻀﺎ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺰ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎي اﻳﻦ روش ﺑﺸﻤﺎرﻣﻲ رود. ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري ﺟﻮاﻣﻊ راه ﺣﻠﻲ ﻣﻮﻓﻖ و ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﭼﻨﻴﻦ راه ﺣﻞ ﻫﺎﻳﻲ در ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﻓﻨﻲ، اﺟﺮاﻳﻲ و اقتصادی آن جامعه یا آن کشور می باشد (بشاش، 1383). در ﺑﺴﻴﺎري ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻻزم راه حل هایی که اجرای آن برای عموم مردم از سهولت بیشتری برخوردار بوده و نیازمند وجود شرایط، امکانات  و تجهیزات ﭘﻴﭽﻴﺪه اي ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ، راه ﺣﻠﻬﺎي واﻗﻌﻲ ﺗﺮ وﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ ﻛﺎﻫﺶ وزن اﺟﺮاء ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺒﻚ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺤﻠﻲ در ﺑﺴﻴﺎري ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان راه حل ﻫﺎي ﻣﻮفق و ﻣﻮﺛﺮ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﻛﺎﻫﺶ اﺟﺮاي ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده واﻗﻊ ﺷﺪه اند. در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪ ﺿﺮورت ﻛﺎﻫﺶ وزن ﺳﺎﺧﺘمان و آﺛﺎر ﻧﺎﺷﻲ از آن ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ راه ﺣﻞ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. (گلابچی، 1385).لطفا ما را از نظرات ارزشمند خود بهره مند سازید


https://github.com/igoshev/laravel-captcha