منو

نتایج کاهش وزن ساختمان


اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺒﻚ و ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮﺟﻮد را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ روش ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ وزن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ . ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ اﻣﺮوزه ا ﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﺰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻛﻪ ازﺟﺮم ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ راه ﺣﻞ ﻣﻮﺛﺮ درﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ وزن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ اﺑﻌﺎد ﺳﺎزه ﺑﺎرﺑﺮ ﺑﻨﺎ و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﻴﺪن ﻧﻴﺮوي زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ و ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺟﺮا و ﻛﺎﺳﺘﻦ ازﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ رﻋﺎﻳﺖ نکات زیر می تواند سبب کاهش تاثیر زلزله بر ساختمان ها گردد (مظفری ترشیزی، حسین، 1380 خزایی)

فرار دادن ﺑﺎرﻫﺎ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻃﺒﻘﺎت زﻳﺮﻳﻦ (ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺮم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد).

ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدن ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎزه اي ﺑﺎﻣﻘﺎوﻣﺖ زﻳﺎد (ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ اﺑﻌﺎد ﺳﺎزه ﺑﺎرﺑﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد)

اﺳﺘﻔﺎده ازﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺒﻚ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن (ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎرﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻳﺎ ﻣﺮده در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد)لطفا ما را از نظرات ارزشمند خود بهره مند سازید


https://github.com/igoshev/laravel-captcha